Algemene Voorwaarden (Online Trainingen)

Algemene Voorwaarden (Online Trainingen)

Begrippen

De organisatie: Instituut Kaptein, KvK nummer 20110208

De cliënt: de ouder of ieder ander die als leerling deelneemt aan een online training bij Instituut Kaptein en de verschuldigde betalingen verricht.

Online training: de door Instituut Kaptein georganiseerde online trainingen, met als doel het begeleiden van cliënten bij het leren leren.

Overeenkomst: is de afspraak tussen de cliënt en de organisatie deel te nemen aan de Online Training.

 

2) Toepasselijkheid

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met de organisatie aangegane overeenkomsten, ongeacht andersluidende algemene voorwaarden van de cliënt, tenzij met de organisatie schriftelijk anders is overeengekomen.

3) Totstandkoming van de overeenkomst  

De overeenkomst komt tot stand door betaling van de Online Training door de cliënt aan de organisatie.

 

4) Duur van de overeenkomst  

De overeenkomst wordt aangegaan voor het gehele periode van de Online Training. Er kan op verschillende momenten in het jaar gestart worden. De overeenkomst kan door de cliënt schriftelijk worden opgezegd binnen de eerste 14 dagen van de Online Training.

De organisatie behoudt zich het recht voor de overeenkomst om moverende redenen welke de cliënt schriftelijk worden medegedeeld, op elk moment te ontbinden.  

 

5) Te leveren diensten  

Voor de beschrijving van de te leveren diensten wordt verwezen naar de actuele informatie op de website van het instituut.  

6) Tarieven en wijze van betalen  

  1. a) De prijzen van de Online Trainingen staan op de website (instituutkaptein.nl) Voor de meest actuele tarieven wordt verwezen naar de informatie op de website. De prijzen zijn altijd exclusief BTW.
  2. b) De betaling zal in een keer via Ideal plaatsvinden.
  3. c) Nadat de organisatie de betaling in ontvangst heeft genomen zal de cliënt kunnen deelnemen aan de Online Training.
  4. d) Aanbiedingen, prijzen of offertes zijn altijd vrijblijvend en gelden niet automatisch voor toekomstige Online Trainingen of offertes.

 

8) Privacy en dossierbeheer  

Persoonsgegevens, studieresultaten en persoonlijke informatie wordt zorgvuldig bewaard en worden niet aan derden verstrekt, tenzij anders overeengekomen tussen opdrachtgever en Instituut Kaptein.

 

9) Intellectueel eigendom

 De teksten en de materialen van de Online Trainingen zijn intellectueel eigendom van Instituut Kaptein. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij ik hiervoor schriftelijk toestemming heb gegeven. Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen, tenzij ik hier schriftelijk toestemming voor gegeven heb.

 

10) Klachten

Mocht er onvrede zijn over het programma of een onderdeel van het programma of de ondersteuning van de organisatie, gelieve zo spoedig mogelijk een mail te sturen. Graag ontvangt de organisatie een duidelijke omschrijving van de klacht, zodat de organisatie in staat is om te reageren en deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan de organisatie niet in behandeling nemen.

 

11) Aansprakelijkheid  

Alle producten en diensten die de organisatie aanbiedt zijn voor educatieve en informatieve doeleinden. Niets in de Online Trainingen, of in overige content is een belofte of garantie voor specifieke resultaten. Het maken van beslissingen op basis van de Online Trainingen en overige diensten gebeurt vrijwillig en onder volledige verantwoordelijkheid van de cliënt. De organisatie adviseert om contact op te nemen met een arts, voordat je ingrijpende acties gaat ondernemen, of handelingen gaat uitvoeren die consequenties kunnen hebben in welke vorm dan ook. De organisatie kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor beslissingen van de cliënt, acties en resultaten, op welk moment dan ook en onder alle omstandigheden. De aansprakelijkheid voor indirecte schade is uitgesloten.

Het instituut behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de aangeboden begeleiding pakketten. Kennelijke fouten en vergissingen zijn niet bindend voor het Instituut.

 

12) Geschillen

Bij eventuele geschillen zullen we altijd eerst ons best doen om het geschil onderling op te lossen, voordat we een geschil aan de rechter voorleggen.

Indien we er onderling niet uitkomen, zullen we geschillen voorleggen aan een onafhankelijke rechter.

 

Pin It on Pinterest